top of page

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Huishoudelijk reglement Discipuli Pouckii alias DIP’s – VZW

Discipuli Pouckii VZW
Agoralaan Gebouw D J9
3590 Diepenbeek

Ondernemingsnummer: 0772.405.654
RPR: Ondernemingsrechtbank Antwerpen afdeling Hasselt
 

HOOFDSTUK 0: HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT

 

ART 1.            

 

Onderstaande artikels vormen het Huishoudelijk Reglement van studentenvereniging DIP’s. Ze zijn een aanvulling op de Statuten.

 

ART 2.            

 

Het Huishoudelijk Reglement bindt alle leden van DIP’s, zoals deze bepaald zijn in bovenvermelde statuten.

 

ART 3.            

 

Het Huishoudelijk Reglement wordt door de Algemene Vergadering goedgekeurd of gewijzigd met een twee derde meerderheid. Het Huishoudelijk Reglement is een interne aangelegenheid. Een wijziging in het Huishoudelijk Reglement heeft geldingskracht vanaf haar publicatie op de website binnen de 10 dagen na de betreffende Algemene Vergadering onder verantwoordelijkheid van de voorzitter.

 

ART 4.            

 

Elke belangstellende kan ten allen tijde een exemplaar van de Statuten en het Huishoudelijk Reglement op de website verkrijgen of inkijken in het verenigingskot.

 

ART 5.            

 

Alle praesidiumleden dragen de verantwoordelijkheid voor de correcte naleving van dit Huishoudelijk Reglement en worden dus verondersteld hierover de nodige kennis te hebben.

HOOFDSTUK 1: DE LEDEN

ART 6.             SOORTEN LEDEN:

 

DIP’s heeft verschillende soorten leden:

 

i.     Gewone leden: Zij die in het verleden niet definitief uit de vereniging gesloten zijn en voldoen aan de bepaling van art. 6 van de statuten.

ii.     Gedoopte leden: Zij die ooit door de vereniging gedoopt zijn geweest (zowel een standaard- als bierdoop).

iii.     Praesidiumleden: Zij die conform de procedure betreffende vorming van het praesidium zijn benoemd of verkozen tot lid van het praesidium.

iv.     Het praesidium kan de titel van Comillito Honoris Causa toekennen wegens uitzonderlijke verdiensten. De Comillito Honoris Causa is levenslang erelid en kan enkel herroepen worden bij beslissing bij tweederde meerderheid van De algemene vergadering. Hij of zij dient geen jaarlijkse bijdrage te betalen. De lijst van Comillitones Honoris Causa is te consulteren in Appendix A van dit Huishoudelijk Reglement.

v.     De vereniging heeft ook de mogelijkheid een peter en meter aan te wijzen wegens het aantonen van uitzonderlijke bekommernis om de vereniging. De peter en meter zijn levenslang erelid en kunnen enkel herroepen worden bij beslissing bij tweederde meerderheid van De algemene vergadering. Hij of zij dient geen jaarlijkse bijdrage te betalen. De namen van de peter en meter zijn te consulteren in Appendix A van dit Huishoudelijk Reglement.

 

 

ART 7.            

 

Als bewijs van zijn of haar lidmaatschap beschikt elk soort leden over een lidkaart. Op vertoon van deze lidkaart heeft het lid recht op de rechten horend bij zijn soort lidmaatschap toegekend door het praesidium conform de statutaire bepalingen. Een lidmaatschap is geldig voor 1 werkingsjaar, met uitzondering van de Comilitones Honoris Causa.

HOOFSTUK 2: HET PRAESIDIUM

 

ART 8.             SAMENSTELLING:

 

Het praesidium van DIP’s zal bestaan uit de ploeg onder de gedaante zoals die verkozen werd overeenkomstig de modaliteiten die in hoofdstuk IV zijn vastgelegd. Een praesidium heeft minstens 1 Praeses, 1 Vice-praeses en 1 Quaestor.

 

a.     Eén Vice-praeses wordt op een praesidiumvergadering tot Praeses ad-interim verkozen. De Praeses-ad-interim vervangt de Praeses bij tijdelijke afwezigheid. Wanneer de Praeses definitief afwezig blijft, roept deze de Praesidium-vergadering samen om een nieuwe Praeses te verkiezen conform artikel 10.

b.     Het praesidium kan bijkomende praesidiumleden aannemen mits toestemming van twee derde van zijn praesidiumleden.

 

ART 9.             VERANTWOORDELIJKHEID:

 

Niettegenstaande een taakverdeling onder de verschillende DIP’s praesidiumleden behoudt elk praesidiumlid verantwoordelijkheid tegenover de leden inzake elke beslissing van het praesidium van DIP’s.

 

ART 10.           ONTSLAGNAME:

 

Een praesidiumlid kan vrijwillig en individueel ontslag nemen. Onder geen beding kan een praesidium collectief ontslag nemen. Bij ontslag van de Praeses, Kiest het praesidium met tweederde meerderheid een nieuwe Praeses. In de vervanging van een Vice-praeses kan voorzien worden conform artikel 8b.

 

ART 11.           ONTSLAG:

 

Wanneer een praesidiumlid een beslissing van het praesidium of de Algemene Vergadering klaarblijkelijk negeert in de uitoefening van zijn of haar functie, of indien zijn of haar gedrag klaarblijkelijk getuigt van een deloyale houding tegenover DIP’s kan diens ontslag geëist worden, evenwel slechts volgens volgende procedures:

 

a.     Het ontslag wordt schriftelijk aangevraagd door minstens drie praesidiumleden, dit op een praesidiumvergadering waarop ten minste 80% van het praesidium aanwezig is, met dien verstande dat de aanwezigheid van het betwiste praesidiumlid niet vereist is bij het indienen van de aanvraag tot ontslag. Het bewuste praesidiumlid krijgt de kans om zich te verdedigen. Indien een tweederde meerderheid voor ontslag gevonden wordt bij de andere praesidiumleden, dan wordt het praesidiumlid in kwestie uit zijn functie gezet.

HOOFDSTUK 3: WERKING EN BEVOEGDHEDEN VAN DE VERGADERINGEN

 

ART 12.           

 

Het werkingsjaar van DIP’s start op 1 augustus en eindigt op 31 juli van het daaropvolgende jaar. Het boekjaar van DIP’s loopt gelijk met het werkingsjaar. Het academiejaar wordt bepaald door de UHasselt.

STEMMING

 

ART 13.           

 

Beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen tenzij anders vermeld in de wet, de Statuten of het Huishoudelijk Reglement. Ieder stemgerechtigd lid van de vergadering kan de stemming aanvragen. De vergadering mag de discussie eerst nog verderzetten.

 

ART 14.           

 

Met gewone meerderheid wordt een resultaat bedoeld waarbij het aantal stemmen van de ene strekking groter is dan dat van de andere strekking. Hierbij worden dus enkel de geldige, niet-blanco stemmen in beschouwing genomen. De stem van de voorzitter van de vergadering is beslissend bij staking van stemmen. Indien echter een gewone meerderheid zich onthoudt, dan eindigt de stemming onbeslist.

 

ART 15.           

 

Met tweederde meerderheid wordt een resultaat bedoeld waarbij het aantal stemmen van de ene strekking minstens dubbel zo groot is als dat van de andere strekking. Hierbij worden dus enkel de geldige, niet-blanco stemmen in beschouwing genomen. Indien echter een gewone meerderheid zich onthoudt, dan eindigt de stemming onbeslist. Elke stemgerechtigde aanwezige van de vergadering kan een aanvraag doen tot stemming met twee derde meerderheid. Hierover wordt gestemd bij gewone meerderheid. Deze regel geldt echter niet op de Algemene Vergaderingen.

 

ART 16.           ONTHOUDINGEN:

 

Indien een gewone meerderheid zich onthoudt eindigt de stemming onbeslist en volgt er een nieuwe discussieronde waarin de standpunten opnieuw worden verduidelijkt. Hierna volgt een nieuwe stemronde, volgens bovenstaande richtlijnen. Het resultaat van deze stemronde is bindend, ook indien een gewone meerderheid zich onthoudt.

 

ART 17.           WIJZE VAN STEMMEN

 

Er wordt bij handopsteking gestemd, tenzij er gestemd wordt over personen. In dit geval wordt er zonder uitzondering schriftelijk gestemd. Verder kan elk stemgerechtigd lid van de vergadering een schriftelijke stemming aanvragen. In dit geval wordt er eveneens schriftelijk gestemd.

 

ART 18.           VOLMACHTEN:

 

Ieder stemgerechtigd lid van de vergadering kan zich op deze vergadering enkel laten vertegenwoordigen door een ander stemgerechtigd lid. Iedere aanwezige stemgerechtigde kan slechts één niet-aanwezige vertegenwoordigen. De volmachtgever stelt ten laatste 1u voor de vergadering de voorzitter van de vergadering op de hoogte.

 

DE ALGEMENE VERGADERING (AV)

 

ART 19.           VERSLAG:

 

Van elke Algemene Vergadering wordt verslag opgemaakt. Dit verslag wordt via e-mail ter beschikking gesteld aan alle gedoopte leden, dit ten hoogste twee weken na deze Algemene Vergadering.

 

ART 20.          

 

De samenkomst van de Algemene Vergadering wordt aangekondigd zoals bepaald in artikel 12 van de Statuten. De uitnodiging vermeldt de agenda, plaats en tijdstip van de samenkomst van de Algemene Vergadering. In het geval van een bijeenroeping zoals bedoeld in artikel 11 van de statuten moet de samenkomst van betreffende Algemene Vergadering onmiddellijk na de bijeenroeping en ten minste twee lesdagen op voorhand worden bekendgemaakt, eveneens conform artikel 12 van de Statuten.

 

ART 21.           

 

Het praesidium roept de Algemene Vergadering samen. De Praeses zit ze voor en verleent het woord. De Praeses leidt de stemmingen en maakt zijn voorkeur niet kenbaar bij oproeping van de stemming. De Algemene Vergadering kan een andere vergadervoorzitter aanstellen indien de Praeses betrokken partij is.

 

ART 22.           

 

Indien een samenkomst van de Algemene Vergadering met als enige agendapunt de Statuten, ontbinding of vereffening van de vereniging of het definitief uitsluiten van leden wordt samengeroepen kan enkel in geval van hoogdringendheid een ander agendapunt worden toegevoegd. De te behandelen artikelnummers van de Statuten worden expliciet vermeld op de agenda. 

DE OPEN VERGADERING (OV)

 

ART 23.          

 

De Open Vergadering is een vergadering voor alle leden van DIP’s en studenten van de richtingen biologie en chemie die ervoor zorgt dat de inhoudelijke betrokkenheid bij de werking geoptimaliseerd wordt. Op iedere Open Vergadering worden de voorbije activiteiten van DIP’s geëvalueerd en moeten alle delegaties verslag brengen over de relevante besprekingen in hun vertegenwoordigingen. Ze heeft adviserende bevoegdheid ten opzichte van de organen van DIP’s.

 

ART 24.           SAMENSTELLING:

 

De Open Vergadering is samengesteld uit alle studenten van de richtingen biologie en chemie en iedereen die deze richtingen niet studeert maar wel lid is van DIP’s. De Open Vergadering kan beslissen om anderen uit te nodigen of toe te laten, zonder stemrecht.

 

ART 25.           

 

Wanneer ten minste 1/10 van de leden zoals bepaald in art. 24, of 15 leden zoals bepaald in art. 24, of 10 studenten van de richtingen biologie en chemie hiertoe schriftelijk een aanvraag indienen, moet het praesidium een samenkomst van de Open Vergadering organiseren binnen de drie collegedagen na de aanvraag. Dergelijke samenkomst wordt binnen de 7 dagen na de aanvraag aangekondigd zoals statutair en volgens het huishoudelijk reglement wordt omschreven. De agenda dient vermeld te worden in de aanvraag. Het praesidium kan eventueel agendapunten toevoegen.

 

ART 26.           

 

Men spreekt van een externe aangelegenheid als een beslissing dient te worden genomen inzake onderwijswerking of een in te nemen standpunt op de verschillende externe raden. Een interne aangelegenheid behelst alle andere materies. Inzake interne aangelegenheden zijn alle leden van DIP’s stemgerechtigd. Inzake externe aangelegenheden zijn ook alle studenten biologie en chemie die geen lid zijn stemgerechtigd. Inzake onderwijsmateries zijn enkel alle aanwezige huidige studenten biologie en chemie stemgerechtigd.

 

ART 27.           STEMMING:

 

Er wordt gestemd bij handopsteking. Wanneer er nochtans over personen moet worden beslist of wanneer de Open Vergadering dit wenselijk acht, gebeurt dit bij schriftelijke en geheime stemming.
 

ART 28.           

 

De Open Vergadering wordt voorgezeten door de Praeses, bijgestaan door de praesidiumleden. Deze vergadervoorzitter leidt de stemmingen en maakt zijn voorkeur niet kenbaar bij oproeping van de stemming. De Open Vergadering kan een andere vergadervoorzitter aanstellen indien hij of zij betrokken partij is.

 

ART 29.           VERSLAG:

 

Van elke Open Vergadering wordt verslag opgemaakt. Dit verslag wordt ten hoogste één week na de vergadering ter beschikking gesteld via mail.

 

ART 30.           AANKONDIGING:

 

De samenkomst van de Open Vergadering wordt onder de verantwoordelijkheid van de Praeses minstens een week op voorhand aangekondigd door middel van mail aan alle studenten biologie en chemie en de leden, in zoverre de adressen van de faculteit verkregen werden, tenzij deze aan de Praeses laten weten deze mail niet meer wensen te ontvangen. Deze affiches en e-mail vermelden de agenda, plaats en tijdstip van de samenkomst van de Open Vergadering.

 

ART 31.           

 

Alle leden kunnen punten op de agenda laten plaatsen door dit te melden aan de Praeses, zolang de agenda nog niet is uitgestuurd. Varia maakt steeds deel uit van de agenda.

DE PRAESIDIUMVERGADERING (PV)

 

ART 32.           

 

De Praesidiumvergadering is de vergadering met als stemgerechtigden alle praesidiumleden van het werkingsjaar zoals bepaald in de Statuten en dit Huishoudelijk Reglement.

 

ART 33.           

 

Het praesidium is vrij haar vergaderingen naar eigen inzichten en in het belang van DIP’s te organiseren. Het praesidium kan eigenmachtig beslissen bijkomende personen toe te laten tot de vergadering, met dien verstande dat deze niet-praesidiumleden geen stemrecht zullen hebben bij gebeurlijke stemrondes. De praesidiumvergadering komt minstens één keer per maand samen.

 

ART 34.           

 

Het praesidium voert een open beleid en betracht voortdurend zoveel mogelijk informatie m.b.t. dit beleid door te spelen naar de leden.

HOOFDSTUK 4: DE VERKIEZINGEN

DE ALGEMENE BEPALINGEN

 

ART 35.          

 

Onverminderd het aantal kandidaten, mogelijke onderlinge visieverschillen, en ongeacht binnen welke verkiezing dan ook, dienen alle kandidaten in de geest van samen bouwen aan een mooier en grootser DIP’s, “ut vivat crescat floreat que DIP’s”, hun campagne te voeren. Alle kandidaten houden zich eraan wederzijds respect aan de dag te leggen in hun campagne, alsook alle mogelijke conflicten eerst onderling of bij bemiddeling van het huidig praesidium op te lossen. De kandidaten en ploegen verbinden zich ertoe niets te ondernemen dat de goede naam en faam van DIP’s zou kunnen schaden en/of DIP’s op welke manier dan ook in de problemen zou brengen. Geen enkele kandidaat of ploeg mag zich voordoen als vertegenwoordiger van DIP’s, enkel als deelnemer van de betreffende verkiezing.

 

ART 36.           VERLOOP VAN DE STEMMING:

 

De geheime stemming gebeurt onder voorzitterschap van een neutraal lid en een afgevaardigde van elke ploeg. Afwezigheid van het afgevaardigde lid van een van de kandidaat-praesidia tast de geldigheid van de stemming niet aan en ontneemt deze laatste het recht om de stemming in vraag te stellen. 

 

ART 37.           

 

De stem wordt uitgebracht op een voorzien stemmingsformulier waarbij men een bindende stem kan uitbrengen op een ploeg en een adviserende stem op de leden van die ploeg. De adviserende stemmen worden door de verkozen praeses in rekening genomen bij het opstellen van zijn praesidium.

 

ART 38.           STEMGERECHTIGDEN:

 

Mogen een geldige stem uitbrengen voor de praesidiumverkiezing. Iedereen die een geldig lidmaatschap van DIP’s voor het lopende werkingsjaar hebben, en alle praesessen en senioren mogen stemmen. Ieder normaal lid heeft slechts 1 ploegstem en 3 adviserende stemmen, elke praeses of pro-senior van DIP’s mag 3 stemformulieren invullen. Elke kiezer dient zich te kunnen identificeren aan de hand van een identiteitskaart en/of studentenkaart. Stemming bij volmacht is verboden, tenzij op voorhand gemeld aan de voorzitter van de stemming of de huidige Praeses die deze informatie dan doorgeeft aan de voorzitter van de stemming. Bij het geven van een volmacht moeten de modaliteiten van dit Huishoudelijk Reglement hieromtrent gevolgd worden.

 

ART 39.           VEREIST AANTAL STEMMEN:

 

Het is steeds vereist dat minstens een tiende der stemgerechtigden een stem uitbrengt. Indien dit in de eerste stemronde niet het geval is, wordt een tweede stemronde ingelast op de donderdag van de week na de oorspronkelijke verkiezingen en ditmaal zonder quorum. Campagne voeren tussen de beide stemrondes is verboden.

 

ART 40.           GELDIGHEID DER STEMMEN:

 

Alle stemmen uitgebracht op een voorzien stemformulier zijn geldig.

 

ART 41.           

 

Alle stemmen die niet aan Art 40 voldoen, zijn ongeldig.

 

ART 42.           AFSLUITING EN TELLING DER STEMMING:

 

Bij het afsluiten van de stemming wordt de stembus verzegeld in aanwezigheid van een afgevaardigde van elk van de kandidaten, die allen de stembus handtekenen. Indien 1 van de ploegen of kandidaten niet vertegenwoordigd is op dit tijdstip, is dit echter op diens eigen verantwoordelijkheid en blijft de stemming dus geldig. De zegels worden pas verbroken bij de telling die gebeurt onder toezicht van een verantwoordelijke van de Uhasselt, de voorzitter van de stemming en een afgevaardigde van elke ploeg. Indien een kandiaat praesidium geen afgevaardigde stuurt, maakt dit de verbreking niet ongeldig en kan deze ook niet in vraag gesteld worden door dat kandidaat praesidium.

 

ART 43.           BEHALEN VAN OVERWINNING IN EEN VERKIEZING:

 

Een ploeg wordt verkozen indien deze een gewone meerderheid van de stemmen behaalt.

 

a.     Indien er na de stemming geen winnaar is (door gelijke stemming) kiest het huidige praesidium de winnaar uit de gelijk geëindigde ploegen.

b.     De aldus bekomen overwinnaar van de praesidiumverkiezing, is verkozen tot praesidium voor het volgende werkingsjaar van DIP’s.
 

ART 44.           

 

Blanco stemmen gaan steeds naar de overwinnaar, ongeldige stemmen niet.

 

Art 45.            

 

De ploegen ontvangen op geen enkele wijze steun van DIP’s tijdens of voor de kiesweek. DIP’s neemt wel eventuele openstaande schulden als gevolg van de kiesweek, binnen de grenzen bepaald door het huidig praesidium, over.

KANDIDATUREN

 

ART 46.           PRAESES:

 

Mogen zich kandidaat stellen voor de functie van Praeses van DIP’s, iedereen die ten minste één jaar praesidiumlid van DIP’s geweest is, en in het huidig jaar lid van DIP’s is en daarenboven de plechtige belofte aflegt zich evenals in het huidige jaar ook het volgende jaar in te schrijven aan de faculteit WET als volwaardig student en als regelmatig student deel te nemen aan de examens in dit volgend jaar. Hierop is geen enkele uitzondering toekenbaar door geen enkel orgaan van DIP’s. Bovendien mag de kandidaat niet in de eerste bachelor zitten. De kandidaat-praeses dient fysiek aanwezig te zijn in Diepenbeek tijdens de verkiezingsweek.

 

ART 47.           HOOG PRAESIDIUM:

 

Mogen zich kandidaat stellen voor de functie van Vice-praeses, Quaestor of Ab-actis van DIP’s; iedereen die in het huidig jaar actief lid van DIP’s is en daarenboven de plechtige belofte aflegt zich evenals in het huidige jaar ook het volgende jaar in te schrijven aan de UHasselt als volwaardig student en als regelmatig student deel te nemen aan de examens in dit volgend jaar. De verkozen Praeses kan in bepaalde gevallen een uitzondering proberen te bemiddelen met de UHasselt, indien het belang van DIP’s anders in gedrang komt.

 

ART 48.           

 

De ploeg, bedoeld in Art 8, en enkel deze ploeg moet en mag bij kandidatuursbekrachtiging een plechtige gelofte ondertekenen de statuten in het algemeen en het huishoudelijk reglement te zullen gehoorzamen en uitvoeren.

CAMPAGNE

 

ART 49.           

 

De kandidaat-praesidia mogen geen enkele verbintenis aangaan noch enige belofte doen uit naam van DIP’s, zolang zij niet als praesidium zijn verkozen.
 

ART 50.           OPENBAARHIED VAN DE CAMPAGNE:

 

Het is een kandidaat of ploeg toegelaten publiek te verkondigen dat hij/zij kandidaat is/zijn of mogelijk kandidaat of ploeg zou willen zijn. Het is toegelaten inhoudelijke discussies te voeren betreffende de functie waarvoor hij/zij zich kandidaat stelt en over DIP’s in zijn algemeenheid. Over de activiteiten die een ploeg organiseert tijdens de kiesweek is het ten strengste verboden campagne te voeren, publiciteit of enig ander verkiezingsmateriaal openbaar te maken voor de aanvang van de kiesweek.
 

ART 51.           GEBRUIK DIP’S LOGO’S/SYMBOLEN:

 

Het is in principe verboden voor alle ploegen of kandidaten om in het kader van hun activiteitencampagne gebruik te maken van de logo’s en symbolen, in eender welke vorm van communicatie.

 

ART 52.           NEUTRAAL TERREIN:

 

Alle ruimtes in bezit van of toegewezen aan DIP’s zijn neutraal terrein.

 

a.     In deze lokalen mag op geen enkel ogenblik campagne gevoerd of publiciteit gemaakt worden, of enig verkiezingsmateriaal openbaar gemaakt worden.
 

ART 53.           

 

Binnen de andere bepalingen van het HR, is het verboden om binnen de gebouwen van de UHasselt publiciteitsmateriaal van welke aard dan ook te bevestigen of verspreiden buiten de daartoe voorziene plaatsen.

SPONSORING

 

ART 54.           

 

De kandidaten voeren een open boekhouding tegenover het huidig praesidium.

HOOFDSTUK 5: OPBOUW EN BESTEMMING VAN FINANCIËLE RESERVES

 

ART 55.           

 

De reserves hebben als doel te dienen als een spaarpot voor de organisatie van het lustrum dat iedere 5 jaar gehouden wordt.
 

ART 56.           OPBOUW:

 

Eventuele winstsaldo's bij het einde van een werkingsjaar van DIP’s moeten volledig op de spaarrekening van DIP’s overgeboekt worden.

 

a.     Ieder praesidium, met uitzondering van lustrumjaren, moet als doel hebben een 1000 euro winst te boeken over zijn werkingsjaar.

 

ART 57.           TOEGANG:

 

Slechts de Praeses, Vice-praeses en Quaestor hebben toegang tot de rekeningen en reserves. Voor verrichtingen met de reserves wordt eerst raad gevraagd aan een Pro-senior.

 

HOOFDSTUK 6: OVERDRACHT

 

ART 58.           OPERATIONELE WERKING PRAESIDIUM:

 

Het behoort tot een van de taken van het uittredend praesidium onder toezicht van de uittredend Praeses om haar opvolgers in de beste omstandigheden van start te laten gaan. Alle nuttige informatie moet zo snel mogelijk worden doorgegeven en binnen de 2 weken na de kiesweek moet er ten behoeve van het toekomstig praesidium een inlichtingsvergadering worden gehouden waarop beide praesidia dienen aanwezig te zijn. Tijdens de eerste week na de overdracht-cantus moeten alle beschikbare sleutels van lokalen worden overgedragen. Tijdens de eerste week van het nieuwe werkingsjaar moeten alle volmachten m.b.t. alle bankrekeningen worden overgedragen.
 

ART 59.           

 

De overdrachtscantus dient te gebeuren voor het einde van het academiejaar en wordt georganiseerd door het huidig praesidium. Hierbij wordt ook rekening gehouden dat er nog tijd vrij moet zijn voor de organisatie van de zwanenzang door het nieuwe praesidium.

HOOFDSTUK 7: STUDENTENVERTEGEWOORDIGING

 

ART 60.           

 

Het praesidium van DIP’s stelt zich tot doel met een delegatie aanwezig te zijn op de bijeenkomsten van de praesesraad en de verenigingsraad. Het praesidium regelt deze vertegenwoordiging naar eigen goeddunken.

HOOFDSTUK 8: ALGEMENE BEPALINGEN

 

ART 61.           FINANCIËLE LENINGEN:

 

Financiële leningen en vorderingen van DIP’s dienen steeds schriftelijk contractueel te worden vastgelegd en dit onder verantwoordelijkheid van de Quaestor en de Praeses.
 

ART 62.           TEGENSTRIJDIG BELANG PRAESIDIUM:

 

Wanneer een lid van het praesidium, bij het nemen van een bepaalde beslissing of het stellen van een bepaalde verrichting in het kader van het dagelijks bestuur, een door rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de vereniging, dient hij daarvan het praesidium onmiddellijk op de hoogte te brengen. Het praesidiumlid moet dit belang mededelen aan de andere praesidiumleden, uiterlijk op het moment waarop het praesidium het desbetreffende besluit moet nemen. Zijn verklaring, alsook de rechtvaardigheidsgronden op basis waarvan de beslissing toch wordt genomen, moeten worden opgenomen in het verslag.

APPENDIX A: OPLIJSTING VAN DE NOG IN LEVEN ZIJNDE COMMILITO HONRIS CAUSA, EN DE METER EN PETER

COMMILITO HONORIS CAUSA:

●      Jeroen Wijnants (alias Duvel), Praeses 1994-1995

●      Patrick Verbist (alias Scifo), Sport 1985-1986

Peter: Robbert van Asbroeck
Meter: Denise Lemmens

bottom of page