top of page

STATUTEN

Discipuli Pouckii VZW
Agoralaan Gebouw D J9
3590 Diepenbeek

Ondernemingsnummer: 0772.405.654
RPR: Ondernemingsrechtbank Antwerpen afdeling Hasselt

Statuten Discipuli Pouckii alias DIP’s – VZW (goedgekeurd op de algemene vergadering van 10/01/2024)

Onderstaande statuten zijn aangepast aan het Wetboek voor Vennootschappen en Verenigingen. Deze statuten vervangen dan ook integraal de eerder gepubliceerde statuten van de VZW.


 

Sectie 1: NAAM / ADRES / VOORWERP en ACTIVITEITEN / DUUR

 

Art. 1         De naam

 

De VZW wordt Discipuli Pouckii genoemd, afgekort DIP’s.

 

Alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders, websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm,  die uitgaan van de VZW moeten volgende gegevens vermelden:  de naam van de VZW, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden “vereniging zonder winstoogmerk” of door de afkorting “VZW”, de nauwkeurige aanduiding van de zetel van de VZW,  het ondernemingsnummer, het woord “rechtspersonenregister” of de afkorting “RPR”, gevolgd door de vermelding van de rechtbank van de zetel van de VZW, in voorkomend geval het e-mailadres en de website van de VZW en, in voorkomend geval, het feit dat de VZW in vereffening is.

 

Art. 2         Adres

 

De zetel van de vereniging is gevestigd in het Vlaamse gewest.

 

Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vereniging binnen België te verplaatsen voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van deze statuten. Deze beslissing vereist geen statutenwijziging.

 

Art. 3         Belangeloos doel en voorwerp (activiteiten) 

 

De VZW heeft een belangeloos doel:

 

De vereniging is verbonden aan de UHasselt en heeft als doel ondersteuning te bieden aan studenten door hen wegwijs te maken, events te organiseren, hulp te bieden bij de studies van de studenten biologie en chemie. 

 

De VZW heeft hierbij volgende activiteiten tot voorwerp: 

 

 • Vriendschapsbanden onder haar leden en met andere studenten te versterken en bevorderen;

 • Een waaier van activiteiten en diensten organiseren en aanbieden in functie van het hoofddoel;

 • Het behartigen en verdedigen van belangen van deze leden en studenten;

 

De VZW kan alle handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar belangeloos doel en voorwerp.

 

De VZW kan hierbij, enkel in ondergeschikte orde, economische activiteiten van industriële of commerciële aard uitoefenen, waarvan de opbrengsten te allen tijde volledig zullen worden bestemd voor haar belangeloos doel. 

 

Art. 4         Verbod op winstuitkering

 

De VZW mag rechtstreeks, noch onrechtstreeks enig vermogensvoordeel uitkeren of bezorgen aan de stichters, de bestuurders of enig ander persoon, behalve voor het in de statuten bepaald belangeloos doel. Elke verrichting in strijd met dit verbod is nietig.

 

Art. 5         Duur 

 

De vereniging wordt voor onbepaalde duur opgericht en kan op elk moment ontbonden worden.


 

Sectie 2: INTERN REGLEMENT / COMMUNICATIE

 

Art. 6         Intern reglement

 

Er is een intern reglement voorzien in de VZW. De laatste versie werd goedgekeurd door het bestuursorgaan op 09/01/2024. Het intern reglement en elke wijziging daarvan worden aan de leden meegedeeld zoals bepaald in artikel 7 van deze statuten of ter beschikking gesteld op de website van de VZW indien die er is.

 

Art. 7.         Communicatie

 

Een lid kan de VZW op elk ogenblik een e-mailadres meedelen om met hem te communiceren. Elke communicatie op dit e-mailadres wordt geacht geldig te zijn gebeurd. De VZW kan dit adres gebruiken tot aan de mededeling door het betrokken lid van een ander e-mailadres of van zijn wens niet meer per e-mail te communiceren.

 

De leden van het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris, kunnen bij de aanvang van hun mandaat een e-mailadres meedelen om met de VZW te communiceren. Elke communicatie op dit e-mailadres wordt geacht geldig te zijn gebeurd. De VZW kan dit adres gebruiken tot aan de mededeling door de betrokken mandaathouder van een ander e-mailadres of van zijn wens niet meer per e-mail te communiceren.

 

Het e-mailadres kan in voorkomend geval worden vervangen door een ander gelijkwaardig communicatiemiddel.

 

Indien de VZW niet over een e-mailadres beschikt, communiceert men per gewone post, die op dezelfde dag verzonden wordt als de communicaties per e-mail.


 

Sectie 3: DE LEDEN

 

Art. 8         Leden: aantal, voorwaarden en formaliteiten rond de toetreding  

 

Er zijn minimum twee effectieve, werkende of wettelijke leden, verder in deze statuten “leden” genoemd. Er is geen maximumaantal bepaald.

 

Een kandidaat- lid van de VZW moet hiervoor schriftelijk of per e-mail een aanvraag indienen bij het bestuursorgaan.

 

De voorwaarden om lid te worden van de VZW zijn de volgende: 

 • Akkoord gaan met de statuten

 • Akkoord gaan met het intern reglement

 

Het bestuursorgaan is bevoegd om te beslissen over de toelaatbaarheid van de leden. Het bestuursorgaan beslist autonoom of een kandidaat- lid dat aan de inhoudelijke voorwaarden voldoet, als lid tot de VZW wordt toegelaten. 

 

Deze beslissing tot het al dan niet toelaten van een lid, moet niet gemotiveerd worden. Tegen deze beslissing is geen beroep mogelijk.

 

Art. 9         Rechten en plichten van de leden

 

De leden hebben de rechten en plichten die in de wet en deze statuten zijn omschreven. 

 

Art. 10         Voorwaarden en formaliteiten rond de uittreding en ontslag leden   

 

Ontslag:

 

Elk lid van de VZW is vrij uit te treden door zijn ontslag in te dienen bij het bestuursorgaan.  

 

Het ontslag gebeurt per brief of per e-mail en wordt overgemaakt aan het bestuursorgaan.

 

Uitsluiting:

 

De uitsluiting van een lid moet worden aangegeven in de oproeping van de algemene vergadering. Het lid moet worden gehoord De uitsluiting van een lid kan slechts door de algemene vergadering worden uitgesproken met naleving van de aanwezigheids- en meerderheidsvereisten voorgeschreven voor een statutenwijziging.

 

Schorsing:

 

Het bestuursorgaan kan een lid schorsen in afwachting van de algemene vergadering waarin beslist wordt over de uitsluiting.

 

Overlijden:

 

Het lidmaatschap van een lid eindigt van rechtswege bij het overlijden van dat lid.

 

Art. 11         Bijdragen of stortingen van de leden

 

Het maximumbedrag van de bijdragen of van de stortingen ten laste van de leden bedraagt: € 100 per jaar. Het bestuursorgaan bepaalt jaarlijks de juiste hoogte van dit bedrag en deelt dit mee aan alle leden.

 

Een ontslagnemend of uitgesloten lid heeft geen aanspraak op het bezit van de VZW en kan betaalde bijdragen niet terugvorderen.

 

Art. 12         Het register van de leden

 

Het bestuursorgaan houdt op de zetel van de vereniging een register van de leden bij. 

 

Dit register vermeldt de naam, voornaam en woonplaats van de leden of, ingeval het een rechtspersoon betreft, de naam, rechtsvorm en het adres van de zetel. 

 

Het bestuursorgaan schrijft alle beslissingen over de toetreding, uittreding of uitsluiting van leden in dat register binnen acht dagen nadat het van de beslissing in kennis is gesteld. Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register wordt aangehouden in elektronische vorm.

 

Alle leden kunnen op de zetel van de vereniging het register van de leden raadplegen. Daartoe richten zij een schriftelijk verzoek aan het bestuursorgaan met wie zij een datum en het uur van de raadpleging van het register overeenkomen. Dit register kan niet worden verplaatst .

 

De VZW moet, op mondeling of schriftelijk verzoek, aan de overheden, de administraties en de diensten, met inbegrip van de parketten, de griffies en de hoven, de rechtbanken en alle rechtscolleges en de daartoe wettelijk gemachtigde ambtenaren, onverwijld toegang verlenen tot het register van de leden en deze instanties bovendien de kopieën of uittreksels uit dit register verstrekken die deze instanties nodig achten.


 

Sectie 4: TOEGETREDEN LEDEN

 

Art. 13         Toegetreden leden

 

Toegetreden leden zijn derden die een band hebben met de vereniging maar geen (effectief of werkend) lid zijn.

 

In de vereniging zijn er naast leden, ook toegetreden leden.

 

Het bestuursorgaan is bevoegd om te beslissen over de toelaatbaarheid van toegetreden leden. Het bestuursorgaan beslist autonoom of een kandidaat-toegetreden lid dat aan de inhoudelijke voorwaarden voldoet, als toegetreden lid tot de VZW wordt toegelaten. 

 

Deze beslissing tot het al dan niet toelaten van een toegetreden lid, moet niet gemotiveerd worden. Tegen deze beslissing is geen beroep mogelijk.

 

Elk toegetreden lid moet een band hebben met de VZW. 

 

De rechten en plichten van de toegetreden leden kunnen gewijzigd worden zonder instemming van de toegetreden leden.

 

Elk toegetreden lid kan op elk moment ontslag nemen uit de VZW. 

 

Het ontslag gebeurt per brief of per e-mail en wordt overgemaakt aan het bestuursorgaan.

 

Een toegetreden lid wordt geacht ontslag te nemen in volgende omstandigheden:

 • Wanneer het toegetreden lid niet meer voldoet aan de inhoudelijke voorwaarden om toegetreden lid te worden in de VZW.

 • Wanneer een toegetreden lid zijn of haar bijdragen niet betaald heeft binnen de maand na aanmaning per aangetekend schrijven.

 • Wanneer een toegetreden lid in een bepaalde hoedanigheid toegetreden lid was en hij of zij deze hoedanigheid verliest.

 

Een toegetreden lid kan op elk moment worden uitgesloten door het bestuursorgaan met een gewone meerderheid van de stemmen van de aanwezige en vertegenwoordigde bestuurders. 

 

Het lidmaatschap van een toegetreden lid eindigt van rechtswege bij het overlijden van dat toegetreden lid.

 

De bijdrage of storting van de toegetreden leden wordt vastgesteld op maximum € 100 per jaar. Dit wordt jaarlijks vastgesteld en meegedeeld aan de toegetreden leden. De leden kunnen de bepalingen omtrent de bijdragen van de toegetreden leden wijzigen zonder instemming van de toegetreden leden.


 

Sectie 5: DE ALGEMENE VERGADERING

 

Art. 14         Samenstelling en voorzitterschap algemene vergadering

 

De algemene vergadering is samengesteld uit alle leden. Wanneer de algemene vergadering beraadslaagt op grond van een door de commissaris opgesteld verslag, neemt hij deel aan de vergadering. 

 

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van het bestuursorgaan.

Bij diens afwezigheid door een andere bestuurder.

 

Art. 15         Bevoegdheden algemene vergadering

 

De bevoegdheden van de algemene vergadering zijn:

 • De statutenwijziging;

 • De benoeming en de afzetting van de bestuurders en de bepaling van hun bezoldiging ingeval een bezoldiging wordt toegekend;

 • De benoeming en de afzetting van de commissaris en de bepaling van zijn bezoldiging;

 • De kwijting aan de bestuurders en de commissaris, alsook, in voorkomend geval, het instellen van de verenigingsvordering tegen de bestuurders en de commissarissen;

 • De goedkeuring van de jaarrekening en van de begroting;

 • De ontbinding van de vereniging;

 • De uitsluiting van een lid;

 • De omzetting van de VZW in een IVZW, een coöperatieve vennootschap erkend als sociale onderneming of in een erkende coöperatieve vennootschap sociale onderneming;

 • Om een inbreng om niet van een algemeenheid te doen of te aanvaarden;

 • Alle andere gevallen waarin de wet of de statuten dat vereisen.

 

Art. 16         Bijeenroeping algemene vergadering

 

Wanneer bijeenroepen:

 

Het bestuursorgaan roept de algemene vergadering bijeen in de gevallen bepaald bij de wet.  

 

Het bestuursorgaan roept de algemene vergadering bijeen wanneer ten minste één vijfde van de leden het vraagt. In dat geval roept het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeen binnen eenentwintig dagen na het verzoek tot bijeenroeping en de algemene vergadering wordt uiterlijk gehouden op de veertigste dag na dit verzoek.

 

De gewone algemene vergadering moet minstens éénmaal per jaar worden samengeroepen door het bestuursorgaan, uiterlijk binnen de zes maanden na afsluiting van het boekjaar.

 

De algemene vergadering wordt tevens door het bestuursorgaan samengeroepen in de gevallen dat het bestuursorgaan dit nodig acht.

 

Procedure bijeenroepen:

 

Alle leden en bestuurders worden ten minste vijftien dagen vóór de algemene vergadering opgeroepen. 

 

De agenda wordt bij de oproeping gevoegd. Elk door ten minste één twintigste van de leden ondertekend voorstel wordt op de agenda gebracht. 

 

De voorstellen uitgaande van de leden moeten uiterlijk 7 dagen voor het tijdstip van de algemene vergadering verstuurd worden aan het bestuursorgaan.

 

Op de dag van de algemene vergadering en tijdens de algemene vergadering zelf kunnen geen punten aan de agenda worden toegevoegd.

 

De oproeping gebeurt per e-mail, wanneer door de leden, bestuurders, dagelijks bestuurders en commissaris een e-mailadres aan de VZW is meegedeeld. Indien er geen e-mailadres werd meegedeeld, communiceert de VZW per post, die op dezelfde dag verzonden wordt als de communicatie per e-mail. 

 

Aan de leden, de bestuurders en de commissarissen die erom verzoeken wordt onverwijld en kosteloos een kopie verzonden van de stukken die volgens de wet aan de algemene vergadering moeten worden voorgelegd.

 

Art. 17         Deelneming aan de algemene vergadering

 

Vertegenwoordiging:

 

De leden kunnen zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een ander lid.

 

Schriftelijke algemene vergadering:

 

De leden kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld. De leden van het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris, mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.

 

Voorafgaande stemming:

 

Ieder lid kan langs elektronische weg op afstand stemmen vóór de algemene vergadering. Dit kan per e-mail of via een elektronisch systeem dat de VZW ter beschikking stelt. De VZW moet hierbij in staat zijn de hoedanigheid en de identiteit van het lid te controleren.

 

Deelneming op afstand:

 

Het bestuursorgaan kan de leden de mogelijkheid bieden om op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering door middel van een door de VZW ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de leden die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.

 

Voor de toepassing van het eerste lid moet de VZW de hoedanigheid en de identiteit van het in het eerste lid bedoelde lid kunnen controleren aan de hand van het gebruikte elektronische communicatiemiddel. Aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel kunnen bijkomende voorwaarden worden gesteld, met als enige doelstelling de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen.

 

Voor de toepassing van het eerste lid moet het elektronische communicatiemiddel de in het eerste lid bedoelde leden, onverminderd enige bij of krachtens de wet opgelegde beperking, ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om hun stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken. Het elektronische communicatiemiddel moet de in het eerste lid bedoelde leden bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en vragen te stellen 

 

De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van de procedures met betrekking tot de deelname op afstand. Als de VZW een verenigingswebsite heeft worden die procedures voor diegene die het recht heeft aan de algemene vergadering deel te nemen toegankelijk gemaakt op de verenigingswebsite.

 

De notulen van de algemene vergadering vermelden de eventuele technische problemen en incidenten die de deelname langs elektronische weg aan de algemene vergadering of aan de stemming hebben belet of verstoord.

 

De leden van het bureau van de algemene vergadering kunnen niet langs elektronische weg aan de algemene vergadering deelnemen.

 

Bureau van de algemene vergadering bij vergaderen op afstand:

 

Er wordt bij elke algemene vergadering een Bureau samengesteld. Dit Bureau zorgt ervoor dat de procedures correct worden gevolgd. Het bestuursorgaan beslist over de samenstelling van dit Bureau.

 

Art. 18         Verloop van de algemene vergadering

 

De bestuurders geven antwoord op de vragen die hun door de leden, vooraf of tijdens de vergadering, mondeling of schriftelijk, worden gesteld en die verband houden met de agendapunten. 

 

Zij kunnen, in het belang van de vereniging, weigeren op vragen te antwoorden wanneer de mededeling van bepaalde gegevens of feiten de vereniging schade kan berokkenen of in strijd is met de door de vereniging aangegane vertrouwelijkheidsclausules.

 

De bestuurders en desgevallend de commissaris kunnen hun antwoord op verschillende vragen over hetzelfde onderwerp groeperen.

 

Art. 19         Aanwezigheidsquorum & meerderheden

 

Aanwezigheidsquorum:

 

De algemene vergadering kan in principe beraadslagen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden. 

 

Over een statutenwijziging, een wijziging van het doel, de uitsluiting van een lid, de ontbinding van de VZW,  en alle andere gevallen in de wet bepaald, kan de algemene vergadering alleen op geldige wijze beraadslagen en besluiten wanneer ten minste 2/3de  van de leden op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Voor een statutenwijziging is tevens vereist dat de voorgestelde wijzigingen nauwkeurig zijn aangegeven in de oproeping. Voor de uitsluiting van een lid moet dat aangegeven zijn in de oproeping.

 

Ingeval op de eerste vergadering minder dan twee derde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, dan is een tweede bijeenroeping nodig en de nieuwe vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden. De tweede vergadering mag niet binnen vijftien dagen volgend op de eerste vergadering worden gehouden.

 

Meerderheden:

 

De beslissingen binnen de algemene vergadering worden in principe genomen met een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

 

Een statutenwijziging en uitsluiting van een lid is alleen dan aangenomen, wanneer zij 2/3de  van de uitgebrachte stemmen heeft verkregen. Indien de statutenwijziging echter betrekking heeft op het voorwerp of het belangeloos doel van de vereniging of wanneer een beslissing tot vrijwillige ontbinding van de VZW voorligt, is zij alleen dan aangenomen, wanneer zij 4/5de  van de uitgebrachte stemmen heeft verkregen. 

 

Voor de berekening van de gewone en bijzondere meerderheden, hierboven vermeld, worden onthoudingen noch in de teller noch in de noemer worden meegerekend.

 

Elk lid heeft één stem. Bij staking der stemmen is het voorstel verworpen.

 

De stemming kan gebeuren door handopsteking, afroeping of, indien minstens één van de aanwezige of vertegenwoordigde leden het vraagt, door geheime stemming.

 

Art. 20         Notulen

 

De beslissingen van de algemene vergadering worden opgenomen in de notulen, zij maken deel uit van het interne VZW-dossier.

 

De leden worden op de hoogte gesteld van de beslissingen door toezending van een kopie van de verslagen. Derden en/of toegetreden leden krijgen kennis van beslissingen op de door de wet voorziene wijze. 


 

Sectie 6: HET BESTUURSORGAAN

 

Art. 21         Samenstelling, taakverdeling en coöptatie van het bestuursorgaan

 

Aantal:

 

De VZW wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, dat minstens drie bestuurders telt, die natuurlijke of rechtspersonen zijn. Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, dan moet die rechtspersoon een vaste vertegenwoordiger (natuurlijke persoon) aanduiden.

 

Indien en zolang de vereniging minder dan drie leden heeft, mag het bestuursorgaan bestaan uit twee bestuurders. Zolang het bestuursorgaan tweehoofdig is, verliest elke bepaling die aan een lid van het bestuursorgaan een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking.

 

Er is geen maximum aantal bestuurders bepaald.

 

Voorwaarden:

 

Om als bestuurder te worden benoemd moet men aan volgende voorwaarden voldoen: 

 • Lid zijn van de VZW

 • Gedoopt en ontgroend zijn bij DIP’s VZW

 

Taakverdeling:

 

Het bestuursorgaan duidt een voorzitter aan.

 

Coöptatie:

 

Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.  De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen; bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.

 

Art. 22         Benoeming van het bestuursorgaan

 

De algemene vergadering benoemt de bestuurders. De benoeming gebeurt bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Er is geen aanwezigheidsquorum vereist. De bestuurders worden benoemd voor een duur van 1 jaar. Het bestuurdersmandaat neemt een einde op de dag van de gewone algemene vergadering van het 2de jaar dat volgt op het kalenderjaar waarin ze zijn benoemd. Bestuurders zijn herkiesbaar. Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd.

 

Art. 23         Bevoegdheden van het bestuursorgaan

 

Het bestuursorgaan bestuurt de VZW en vertegenwoordigt de VZW in en buiten rechte en heeft alle bevoegdheden die niet tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

 

Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vereniging, met uitzondering van die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

 

Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vereniging, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte. 

 

Art. 24         Bijeenroeping van het bestuursorgaan

 

Het bestuursorgaan moet worden samengeroepen wanneer het belang van de VZW dit vereist.

 

Elke bestuurder heeft het recht het bestuursorgaan samen te roepen. Hij of zij richt hiertoe een verzoek aan de voorzitter.

 

Het bestuursorgaan wordt samengeroepen door de voorzitter of een bestuurder.

 

De oproeping gebeurt per brief of per e-mail, minimum 24 uur voor het tijdstip van de samenkomst van het bestuursorgaan. De oproeping bevat de datum, uur en plaats van de samenkomst van het bestuursorgaan, evenals de agenda.

 

Art. 25         Deelneming aan het bestuursorgaan

 

Vertegenwoordiging:

 

Een bestuurder kan zich op een vergadering van het bestuursorgaan door een ander bestuurder laten vertegenwoordigen. 

 

Voorzitterschap:

 

Het bestuursorgaan wordt voorgezeten door de voorzitter van het bestuursorgaan, bij diens afwezigheid door een andere bestuurder.

 

Schriftelijk besluitvorming:

 

De besluiten van het bestuursorgaan kunnen bij eenparig schriftelijk besluit van alle bestuurders worden genomen.

 

Vergaderen op afstand:

 

Indien de oproeping dit vermeldt, kunnen bestuurders op afstand deelnemen aan het bestuursorgaan. Er moet in dat geval gebruikgemaakt worden van een elektronisch communicatiemiddel dat ervoor zorgt dat men rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis kan nemen van de besprekingen tijdens het bestuursorgaan. Tevens moet het de bestuurders in staat stellen om hun stemrecht uit te oefenen.  Een bestuurder dat op deze manier op afstand deelneemt aan het bestuursorgaan wordt gelijkgesteld  met een bestuurder die daadwerkelijk fysiek aanwezig is op het bestuursorgaan.

 

Belangenconflicten:

 

Wanneer het bestuursorgaan een beslissing moet nemen of zich over een verrichting moet uitspreken die onder zijn bevoegdheid vallen, waarbij een bestuurder een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de vereniging, moet de betrokken bestuurder dit meedelen aan de andere bestuurders vóór het bestuursorgaan een besluit neemt. Zijn verklaring en toelichting over de aard van dit strijdig belang worden opgenomen in de notulen van de vergadering van het bestuursorgaan die de beslissing moet nemen. Het is het bestuursorgaan niet toegelaten deze beslissing te delegeren.

 

Een bestuurder met een belangenconflict mag niet deelnemen aan de beraadslagingen van het bestuursorgaan over deze beslissingen of verrichtingen, noch aan de stemming in dat verband. 

 

Wanneer de meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders een belangenconflict heeft, dan wordt de beslissing of de verrichting aan de algemene vergadering voorgelegd; in geval de algemene vergadering de beslissing of de verrichting goedkeurt, kan het bestuursorgaan ze uitvoeren.

 

Deze regeling is niet van toepassing wanneer de beslissingen van het bestuursorgaan betrekking hebben op gebruikelijke verrichtingen die plaatshebben onder de voorwaarden en tegen de zekerheden die op de markt gewoonlijk gelden voor soortgelijke verrichtingen.

 

Art. 26         Aanwezigheidsquorum & stemming

 

Aanwezigheidsquorum:

 

Om geldig te kunnen beraadslagen moet minstens de helft van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

 

Meerderheid:

 

De beslissingen binnen het bestuursorgaan worden genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

 

Elke bestuurder heeft één stem. Bij staking der stemmen is het voorstel verworpen.

 

Voor de berekening van de gewone en bijzondere meerderheden, hierboven vermeld, worden onthoudingen noch in de teller noch in de noemer meegerekend.

 

Art. 27          Notulen

 

De beslissingen van het bestuursorgaan worden opgenomen in de notulen, zij maken deel uit van het interne VZW-dossier.

 

De notulen van de vergaderingen van het bestuursorgaan worden ondertekend door de voorzitter en de bestuurders die erom verzoeken; kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.

 

De bestuurders worden op de hoogte gesteld van de beslissingen door toezending van een kopie van de verslagen. Derden en/of toegetreden leden krijgen kennis van beslissingen op de door de wet voorziene wijze. 

 

Art. 28         Einde mandaat van bestuurder

 

Indien de termijn van het mandaat van de bestuurder verstreken is, eindigt het mandaat van rechtswege.

 

Elke bestuurder kan op elk moment ontslag nemen uit de VZW. Het ontslag gebeurt schriftelijk en wordt overgemaakt aan het bestuursorgaan. Het ontslag gaat in op datum van verzending van het ontslag aan het bestuursorgaan. 

 

De bestuurder die ontslag neemt moet geen opzegtermijn in acht nemen.

 

Indien door het ontslag de werking van de VZW in gevaar wordt gebracht, wordt het ontslag van de bestuurder opgeschort totdat er na redelijke termijn een vervanger is aangesteld.

 

Zo door vrijwillig ontslag, verstrijken van termijn of afzetting, het aantal bestuurders is teruggevallen tot onder het wettelijk minimum, dan blijven de bestuurders in functie totdat regelmatig in hun vervanging is voorzien.

 

Een bestuurder wordt geacht ontslag te nemen in volgende omstandigheden:

 • Wanneer de bestuurder niet meer voldoet aan de inhoudelijke voorwaarden om bestuurder te worden in de VZW

 • Wanneer een bestuurder 3 maal niet aanwezig is geweest op een samenkomst van het bestuursorgaan, zonder voorafgaande kennisgeving.

 • Wanneer een bestuurder in een bepaalde hoedanigheid lid was van het bestuursorgaan en hij of zij deze hoedanigheid verliest.

 

Een bestuurder kan op elk moment afgezet worden door de algemene vergadering met een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

 

Het mandaat van een bestuurder eindigt van rechtswege bij het overlijden van de bestuurder.


 

Sectie 7: VERTEGENWOORDIGING VAN DE VZW

 

Art. 29         Algemene vertegenwoordigingsclausule

 

De VZW wordt vertegenwoordigd in rechte of ten overstaan van derden door de gezamenlijke handtekening van 1  bestuurder.


 

Sectie 8: BEGROTING & JAARREKENING

 

Art. 31         Boekhouding en jaarrekening

 

Boekjaar:

 

Het boekjaar van de VZW loopt van 01/08 tot en met 31/07.

 

Boekhouding:

 

De boekhouding wordt gevoerd conform alle wettelijke bepalingen.

 

Jaarrekening en begroting:

 

Ieder jaar, en ten laatste binnen zes maanden na afsluitingsdatum van het boekjaar, legt het bestuursorgaan de jaarrekening van het voorbije boekjaar, alsook de begroting van boekjaar dat volgt op het boekjaar waarop deze jaarrekening betrekking heeft, ter goedkeuring voor aan de algemene vergadering.

 

Na de goedkeuring van de jaarrekening beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming over de aan de bestuurders en commissaris te verlenen kwijting. Deze kwijting is alleen dan rechtsgeldig, wanneer de ware toestand van de vereniging niet wordt verborgen door enige weglating of onjuiste opgave in de jaarrekening, en, wat de extrastatutaire of met dit wetboek strijdige verrichtingen betreft, wanneer deze bepaaldelijk zijn aangegeven in de oproeping.

 

Bekendmaking:

 

De jaarrekening wordt neergelegd in het verenigingsdossier, tenzij wettelijk voorzien is dat de jaarrekening moet worden neergelegd bij de Nationale Bank van België. 

 

Art. 32         Onderzoeks- en controlebevoegdheid

 

Wordt geen commissaris benoemd, dan kunnen alle leden op de zetel van de VZW alle notulen en besluiten van de algemene vergadering, van het bestuursorgaan en van de personen, al dan niet met een bestuursfunctie, die bij de vereniging of voor rekening ervan een mandaat bekleden, evenals alle boekhoudkundige stukken van de vereniging raadplegen. 

 

Daartoe richten zij een schriftelijk verzoek aan het bestuursorgaan met wie zij een datum en het uur van de raadpleging van de documenten en stukken overeenkomen. Deze kunnen niet worden verplaatst. 

 

Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.


 

Sectie 9: NETTO-ACTIEF VZW NA ONTBINDING VAN DE VZW

 

Art. 33            Bestemming netto – actief

 

De bestemming van het actief wordt vastgesteld door de algemene vergadering.


 

Sectie 10: TENSLOTTE

 

Art. 34            Slot

 

De VZW valt onder de bepalingen van het Wetboek vennootschappen en verenigingen voor alle zaken die niet expliciet in deze statuten zijn geregeld.

bottom of page