top of page

STATUTEN

Statuten Discipuli Pouckii alias DIP’s – VZW

TITEL 1: ALGEMEEN

 

ART 1.             NAAM:

 

De Vereniging draagt de naam “Discipuli Pouckii” alias “DIP’s”.
 

ART 2.             BOEKJAAR:

 

Het boekhoudkundig werkingsjaar van DIP’s loopt van 1 augustus tot en met 31 juli, gelijk met het werkingsjaar zoals verder bepaald in het Huishoudelijk Reglement.
 

ART 3.             OPDRACHTVERKLARING:

 

DIP’s is de door de academische overheid erkende studentenvereniging voor de richtingen Biologie en Chemie aan de Faculteit voor Wetenschappen te Diepenbeek van de Universiteit Hasselt. De doelstelling van DIP’s kadert in het principe “crescite et multiplicamini” wat zoveel betekent als “groei (persoonlijk) en vermenigvuldig (uw kennis)”. Dit principe is de basis voor zowel het organiserend als het vertegenwoordigende aspect van de vereniging. DIP’s wil een aanvulling zijn bij het opgelegde studieprogramma aan de Faculteit Wetenschappen op sociaal, cultureel, economisch, intellectueel, ontspannend, sportief en maatschappelijk vlak. 

 

Ze wil tevens de vriendschapsbanden onder haar leden en met andere studenten, of afgestudeerden van de Faculteit Wetenschappen versterken en bevorderen. Hiertoe kan de vereniging een volledige waaier van activiteiten en diensten organiseren en aanbieden. DIP’s vertegenwoordigt langs het geheel van haar werking en structuren op democratische manier haar leden en de studenten verbonden aan de Faculteit Wetenschappen zonder geografische beperkingen. Ze behartigt en verdedigt de bijzondere belangen van deze leden en studenten. 

 

DIP’s mag rechtmatig bereikte standpunten publiek maken en naar buiten brengen. 

 

DIP’s zal niet aan partijpolitiek doen. Zij mag ook haar medewerking verlenen aan alle verenigingen, kringen of instellingen waar die hetzelfde doel als het hare nastreven. 

 

DIP’s ijvert voor kwalitatief hoogstaand en democratisch onderwijs aan de Faculteit Wetenschappen.

 

ART 4.             DUUR:

 

De vereniging wordt opgericht voor onbepaalde duur. Zij kan ten allen tijde ontbonden worden.

 

ART 5.             ONTBINDING: 

 

In geval van ontbinding van de vereniging, krijgt het netto actief van het maatschappelijk bezit een bestemming die zoveel mogelijk het doel van deze maatschappelijke overeenkomst benadert. Deze bestemming wordt bepaald door de Algemene Vergadering binnen drie maanden na de bekendmaking van het besluit tot ontbinding van de vereniging of, ingeval gedurende deze termijn de Algemene Vergadering mocht in gebreke blijven, door de bestuurders op dat ogenblik in functie.

TITEL 2: DE LEDEN

 

ART 6.             DE SOORTEN LEDEN:

 

DIP’s telt een onbeperkt aantal leden met een minimum aantal van 3. Leden zijn zij die de doelstellingen van de vereniging onderschrijven, en hun jaarlijkse bijdrage betalen zoals bepaald in artikel 39. Leden verklaren bij het betalen van hun lidmaatschap automatisch de statuten en het Huishoudelijk Reglement van DIP’s te kennen en te zullen naleven. De verschillende soorten leden worden beschreven in het huishoudelijk reglement.

 

Indien een kandidatuur tot lidmaatschap geweigerd wordt, moet dit gemotiveerd worden aan de AV. Het lidmaatschap is geldig gedurende het boekjaar waarin het lid zich heeft ingeschreven.

 

TITEL 3: VERGADERINGEN EN BEVOEGDHEDEN

DE ALGEMENE VERGADERING (AV)
 

ART 7.             SAMENSTELLING:

 

De Algemene Vergadering is samengesteld uit alle gedoopte leden en ex-leden die aanwezig wensen te zijn, waarbij ieder lid gelijk stemrecht heeft. Alles wat besproken wordt op de AV moet confidentieel behandeld worden.
 

ART 8.             VOORZITTERSCHAP:

 

De Algemene Vergadering wordt voorgezeten door de Praeses. Bij diens afwezigheid wordt de Praeses vervangen door de volgende in rang zijnde Vice-praeses, Quaestor en Ab-actis in die volgorde.
 

ART 9.             STEMMING:

 

Er wordt gestemd bij handopsteking. Wanneer er nochtans over personen moet worden beslist of wanneer de Algemene Vergadering dit wenselijk acht, gebeurt dit bij schriftelijke en geheime stemming. Besluiten worden genomen bij meerderheid van de stemmen van aanwezige of vertegenwoordigde leden, behalve in de gevallen waarin de statuten of de wet anders bepalen. Bij staking van stemming wordt de discussie heropend. Daarna volgt er een tweede stemronde. Indien bij deze stemming er opnieuw een staking van stemmen is, wordt het standpunt van het praesidium gevolgd.
 

ART 10.           BEVOEGHEDEN:

 

De Algemene Vergadering is (conform de wettelijke bepalingen) bevoegd voor:

 

a)    het opmaken en wijzigen van bepalingen van het Huishoudelijke Reglement;

b)    bijzondere bevoegdheden zoals bepaald in artikel 16;
 

ART 11.           BIJEENKOMST:

 

De Algemene Vergadering wordt door het Praesidium bijeengeroepen in de gevallen bepaald door de wet of door de statuten of wanneer ten minste een vijfde van de gedoopte Leden of 10 gedoopte Leden dit vragen. In dit laatste geval moet de Algemene Vergadering binnen de 2 weken gehouden worden. 

 

De leden van het Praesidium worden verondersteld in de mate van het mogelijke aanwezig te zijn op de Algemene Vergadering. 

 

Anderen kunnen het praesidium vragen zonder stemrecht uitgenodigd te worden. Indien het Praesidium niet tijdig kan samenkomen om hierover te beslissen, beslist de praeses en zijn hoog praesidium. Indien deze aanvraag geweigerd wordt, moet dit gemeld worden aan de AV.

 

ART 12.           OPROEPING: 

 

Alle gedoopte leden worden ten minste acht dagen voor de Algemene Vergadering opgeroepen. Dit gebeurt per e-mail tenzij op uitdrukkelijk verzoek in schrijven van het lid aan de Ab-actis. De agenda, bepaald door het hoog praesidium, maakt deel uit van de oproeping.

 

Elk voorstel, conform de bevoegdheden bepaald in artikel 10, ondertekend door ten minste 5 gedoopte leden, wordt op de agenda gebracht. Dit moet gebeuren voor dat de agenda bekend gemaakt is.

 

ART 13.           VERTEGENWOORDIGDE LEDEN:

 

Een gedoopt lid kan zich op de Algemene Vergadering enkel laten vertegenwoordigen door een ander gedoopt lid. Ieder aanwezig lid kan maximaal 1 niet-aanwezig lid vertegenwoordigen. Het Huishoudelijk Reglement regelt de modaliteiten.
 

ART 14.         

 

Varia maakt steeds deel uit van de agenda. 

 

ART 15.           BEKENDMAKING BESLISSINGEN:

 

De genomen beslissingen worden binnen de 2 weken kenbaar gemaakt via mail en eventueel op andere door het praesidium verkozen manieren.
 

ART 16.           BIJZONDERE BEVOEGDHEDEN:

 

De Algemene vergadering is eveneens bevoegd voor:

 

a)    Het opmaken en wijzigen van de statuten;

b)    Het ontbinden van de vereniging;

c)    Het omzetten van de vereniging in een vennootschap met sociaal oogmerk.

 

ART 17.            STATUTENWIJZIGING:

 

Over een statutenwijziging kan de Algemene Vergadering alleen op geldige wijze beraadslagen en besluiten wanneer de wijzigingen uitdrukkelijk zijn vermeld in de oproeping en wanneer ten minste twee derden van de leden op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn. 

 

Een wijziging kan alleen worden aangenomen met een meerderheid van twee derden van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. Wanneer de wijziging evenwel betrekking heeft op het doel of op de doeleinden waarvoor de vereniging is opgericht, kan zij alleen worden aangenomen met een meerderheid van vier vijfden van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. 

 

Ingeval op de eerste vergadering minder dan twee derden van de leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen, die geldig kan beraadslagen en besluiten alsook de wijzigingen aannemen met de meerderheden bedoeld hierboven ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden. De tweede vergadering mag niet binnen vijftien dagen volgend op de eerste vergadering worden gehouden. 

 

De algemene vergadering kan de ontbinding van de vereniging alleen uitspreken onder dezelfde voorwaarden als die welke betrekking hebben op de wijziging van het doel of de doeleinden van de vereniging.

HET HOOG PRAESIDIUM

 

ART 18.           SAMENSTELLING:

 

Het hoog praesidium bestaat uit de verkozen Praeses, Vice-praeses, Quaestor en Ab-actis van de vereniging.

 

ART 19.           VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID:

 

De Praeses is bevoegd onbeperkt de vereniging te vertegenwoordigen ten opzichte van derden. Het praesidium heeft de bevoegdheid de vereniging te vertegenwoordigen ten opzichte van derden conform annex 1. Deze bijlage wordt bijgewerkt onder de verantwoordelijkheid van het hoog praesidium en gepubliceerd op de website. Voor wijzigingen aan annex 1 is geen goedkeuring van de AV vereist.

ART 20.           DOEL EN BEVOEGDHEDEN:

 

Het doel van het hoog praesidium is:

 

a)     toezicht houden op de naleving van de wettelijke en statutaire bepalingen evenals deze uit het Huishoudelijk Reglement;

b)    het begeleiden, opvolgen, evalueren en bijsturen waar nodig van het praesidium;

c)     het opstellen en opvolgen van het beleid en het budget van het werkingsjaar;

d)    het maken van aanbevelingen naar de andere organen binnen DIP’s toe;

e)    het beantwoorden van vragen van andere organen of personen binnen DIP’s over de Statuten en het Huishoudelijk Reglement en de interpretatie hiervan;

f)      het uitoefenen van de bevoegdheden toegekend aan het hoog praesidium door de wet, de statuten of het HR, dit steeds in het belang van DIP’s.
 

ART 21.           

 

Onverminderd de wettelijke bepalingen gaan de leden van het hoog praesidium geen enkele persoonlijke verplichting aan inzake de verbintenissen die de vereniging aangaat. Zij zijn enkel verantwoordelijk voor het uitvoeren van hun mandaat.

 

ART 22.           

 

Andere personen kunnen voor zover het hoog praesidium het nuttig acht, delen van de vergaderingen bijwonen, waarin ze het praesidium extra advies kunnen geven. Derden die een punt op de agenda willen brengen, kunnen dit steeds doen na goedkeuring van het hoog praesidium.

 

ART 23.           STEMMEN:

 

Iedere bestuurder heeft ten minste 1 stem in het hoog praesidium. Stemmingen binnen het hoog praesidium gebeuren bij gewone meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde bestuurders. Het hoog praesidium kan geldig beslissen van zodra er minstens 3 stemgerechtigden aanwezig zijn. Bij staking van stemming wordt binnen de week een volledige praesidiumvergadering samengeroepen. Gedurende deze periode worden de leden van het hoog praesidium verzocht nieuwe informatie over dit discussiepunt in te winnen. Indien er op deze tweede vergadering weer staking van stemming is, zijn de stemmen van de Praeses en de voorzitter beslissend. Indien er hierover geen eensgezindheid is, zal de AV uitzonderlijk stemmen over een discussiepunt van het hoog praesidium.

 

DE PRAESIDIUMVERGADERING

 

ART 24.           SAMENSTELLING:

 

Het Praesidium wordt jaarlijks verkozen volgens de verkiezingsbepalingen en -procedure zoals beschreven in het Huishoudelijk Reglement. Het Praesidium wordt op de eerstvolgende vergadering na de overdracht bekrachtigd als het collegiaal orgaan waaraan het dagelijks bestuur is opgedragen. Dit mandaat heeft een duur van 1 werkingsjaar, conform de bepalingen in het HR.

 

ART 25.           BEVOEGDHEDEN:

 

De Praesidiumvergadering wordt gemachtigd tot het nemen van alle beslissingen van het dagelijks bestuur. Binnen deze bevoegdheid treed het praesidium op als een “goede huisvader”.

Het praesidium is bevoegd inzake beslissingen die DIP’s verbinden. Het praesidium mag, buiten elke andere hem door de wet of deze Statuten toegekende bevoegdheid, alle overeenkomsten sluiten, alle dadingen aangaan, alle roerende of onroerende goederen verwerven, vervreemden, ruilen, roerende goederen of zakelijke rechten of onroerende goederen met hypotheek belasten, leningen aangaan, door hypotheek gewaarborgde of andere obligaties uitgeven, dadelijke uitwinning bedingen, handlichting geven vóór en na betaling van alle ambtshalve of anderszins genomen inschrijving, huurovereenkomsten van elke duur afsluiten, alle legaten of giften aanvaarden, van alle zakelijke rechten en van alle vorderingen tot ontbinding afzien. Het praesidium kan een Algemene Vergadering bijeenroepen indien ze dit wenselijk acht en telkens het belang van de vereniging zulks vereist.

 

ART 26.         

 

Onverminderd de wettelijke bepalingen gaan de verkozenen binnen het Praesidium aan wie het dagelijks bestuur is opgedragen geen enkele persoonlijke verplichting aan inzake de verbintenissen die de vereniging aangaat. Zij zijn enkel verantwoordelijk voor het uitvoeren van hun mandaat.

 

ART 27.         

 

Verdere specificaties aangaande de werking van het Praesidium worden geregeld in het Huishoudelijk Reglement.

TITEL 4: ALGEMENE BEPALINGEN

 

ART 28.           ONTSLAG:

 

Elk lid kan ten alle tijde ontslag nemen uit de vereniging mits het opsturen van een aangetekend schrijven aan de Praeses of mits het schriftelijk of per e-mail kenbaar maken aan Praeses, of diens afgevaardigde, die tekent of per e-mail bevestigt voor kennisname.

 

ART 29.           OPSCHORTING EN UITSLUITING:

 

Het lidmaatschap van een lid kan opgeschort worden tot maximum het einde van het lopende werkingsjaar van DIP’s zoals bepaald in het Huishoudelijk Reglement mits ernstige redenen en door middel van een beslissing met twee derde meerderheid van het praesidium. Deze opschorting kan worden omgezet in een definitieve uitsluiting door het praesidium.

 

ART 30.           

 

Ontslagnemende of uitgesloten leden en hun rechtsopvolgers hebben geen deel in het vermogen van de vereniging en kunnen nooit teruggave of vergoeding vorderen van gestorte bijdragen of gedane inbrengsten. Ontslagnemende of uitgesloten leden verzaken ook aan hun rechten als lid van DIP’s. Van leden die als praesidiumlid ontslag nemen of die ontslagen worden, wordt het lidmaatschap omgezet in een gewoon lidmaatschap. Ontslagen praesidiumleden moeten hun praesidiumlint teruggeven aan de vereniging indien het praesidium hierom vraagt. Dit zonder enige vorm van vergoeding. Zij kunnen geen teruggave of vergoeding vorderen van gestorte bijdrage of gedane inbrengen.

 

ART 31.           DIEFSTAL:

 

In het geval dat een lid betrapt wordt op diefstal, vandalisme van bezittingen van de vereniging, aan door de vereniging gehuurde of geleasde goederen of aan bezittingen van buurtbewoners of gemeente; bij gewelddadig gedrag op activiteiten van de vereniging of indien er van het voorgaande voldoende aanwijzingen zijn wordt dit lid onmiddellijk en automatisch geschorst tot de eerst volgende praesidiumvergadering die de schorsing bekrachtigt conform artikel 29 of de schorsing ongedaan maakt. Het geschorste lid wordt uitgenodigd op die praesidiumvergadering om gehoord te worden.

 

ART 32.           LIDGELD:

 

Het hoog praesidium stelt voor het begin van elk werkingsjaar van DIP’s de bedragen van de lidgelden en daar tegenoverstaande rechten van de toegetreden leden en gerechtigden vast. Deze zijn maximaal het geïndexeerde bedrag van EUR 50,00 waarbij januari 2015 als referentiedatum gebruikt wordt. Het hoog praesidium kan hierop verminderingen toestaan.
 

ART 33.           

 

Inzake alle materies die niet geregeld worden door de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van DIP’s                             gelden de wettelijke bepalingen terzake.

Annex 1 bij de statuten – vertegenwoordigingsbevoegdheden

INLEIDING

 

ART 1.            

 

Conform Art. 19 van de statuten van DIP’s, dient in deze Annex 1 bij de statuten bepaald welke vertegenwoordigingsbevoegdheden in naam van DIP’s de leden van het dagelijks bestuur (praesidium) dragen t.o.v. derden.
 

ART 2.            

 

Voor alle hieronder opgesomde vertegenwoordigingsbevoegdheden geldt de bindende voorwaarde dat de vertegenwoordiger voor de betreffende uitgave goedkeuring heeft van de quaestor d.m.v. goedgekeurd budget.
 

ART 3.            

 

Elke getekende overeenkomst die niet conform is met Art. 2 of Art. 5, geldt als afgesloten ten persoonlijke titel van de vertegenwoordiger en bindt DIP’s in geen geval.
 

ART 4.            

 

Bij twijfel aan bevoegdheden, kan elke derde partij steeds op voorhand informatie inwinnen bij de Praeses. De Praeses zal de derde partij direct informeren; zijn advies is bindend volgend uit de vertegenwoordigingsbevoegdheid die hij heeft conform Art. 19 van de statuten van DIP’s.

BEVOEGDHEDEN

 

ART 5.            

 

De leden van het dagelijks bestuur (praesidium) zijn bevoegd de vereniging te vertegenwoordigen ten opzichte van derden en als dusdanig overeenkomsten af te sluiten voor alle overeenkomsten met betrekking tot hun respectievelijke functie. Enkel Praeses en Vice-praesessen zijn bevoegd om voor alle functies te tekenen. Hun bevoegdheid geldt enkel gedurende het werkingsjaar waarvoor ze verkozen zijn.

bottom of page